REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Статистика → Шпора з "Економічної статистики"

[1] ЗАГ. ПИТАННЯ ЕКНОЇ СТА-КИ

(1)Предметом екон-їстатистики є вивчення кількісної сторони масових соціально-економічних явищ у нерозривному зв'зку з їх якісною стороною.

Методом екон.-статист. є сукупність загально-наукових методів дослідження, специфічних методів (методи спостережень, зведення та групування і статистичного аналізу), а також: синтез, аналіз, дедукція, індукція та ін..

Економічна статистика досить тісно пов'язана з економічною теорією та з іншими розділами економічної науки, математикою, соціологією та ін.

Особливості вивчення економічної статистики:

1)Розробка системи показників;

2)Впровадження в статистичну практику показників, класифікацій (КВЕД).

(2)Основними задачами економічної статистики є систематичне описання та аналіз наступних економічних явищ та процесів:

а) Чисельності та структури населення країни, його розподіл по регіонам та території країни, найбільш важливі показники відтворення населення;

б) Економічні ресурси країни, їх структура та динаміка. Розподіл по галузям та секторам економіки, ефективність їх використання.

в) Основні результати економічного процесу. Розміри та структура виробленої продукції. Темпи економічного зростання та ін.

г) Результати вир-ва в основних галузях економіки і найбільш важливих товарів та груп товарів.

д) Розподіл доходів: первинний та вторинний, формування кінцевих доходів та їх використання.

є) Інфляція, зайнятість та безробіття.

е) Рівень життя нас-ня та його динаміка;

і) Розвиток соціальної сфери, освіти та охорони здоров'я;

ї) Інвестиційний процес, обсяг інвестицій та їх структура, джерела фінан-ня;

й) Функ-ня фінансової системи;

к) Зовнішньо-економічні зв'язки;

л) Розвиток науки та техніки;

м) Стан навколишнього середовища;

н) Найбільш важливі якісні хар-ки розвитку економіки.

(3)Статистичний показник – це кількісна хар-ка соц.-економічного явища, яка має якісну визначеність.

Система показників в соціал-економічній статистиці являє собою сукупність специфічних та узагальнюючих показників побудованих в логічній послідовності і зв'язаних смисловою єдністю.

Специфічні показники дають всебічну хар-ку того чи іншого явища і використовується лише для вивчення цього конкретного явища.

Узагальнюючі показники придатні для застосування в різних розділах галузях економіки або різних розділах соціально-економічних статистики.

Умовно можна зробити розподіл:

1 група показників – дані про населення (показники чисельності населення і показники руху населення);

2 група показн. – дані про економіку (економічні одиниці (к-ті під-в, за формою власності)); ресурси (трудові, матеріальні); вир-во (вир-ча діяльність...); розподіл та перерозподіл доходів; використання матеріальних благ, капітальні вкладення, проміжне та кінцеве споживання; грошові та фінансові показники (зарплата, ціни...)

3 група – інші показники (вимірювання якості життя окремих осіб та вим. якості життя сус-ва в цілому).

(4) Статистичні класифікаціїце систематичний розподіл явищ і об'єктів на певні секції, групи, класи, позиції, види на ґрунті їх подібності або розбіжностей на відміну від групувань, класифікації передбачають більш повний, розширений поділ сукупності об'єктів, який розглядається, як статистичний стандарт і є обов'язковим для використання в практичній діяльності і як правило затверджується центральним статистичним відомством.

Основні національні статистичні класифікації в Україні:

1)КВЕД; 2)Класифікатор професій; 3)Клас-р форм власності; 4)Клас-р організаційно-правових форм господарювання; 5)Клас-я товарів і послуг; 6)Клас-я держав світу; 7)Клас-я валют; 8)Клас-я послуг зовнішньо-економічної діяльності; 9)Клас-я товарів зовнішньо-економічної діяльності; 10)Клас-я адміністративно-територіального устрою України; 11)Класиф-я органів управління та ін.

КВЕД складається із 17 секцій, 31 підсекції, 60 розділів, 222 груп, 503 класів і 702 підкласів.

КВЕД. Всі види економічної діяльності поділяються на добувні, обробні та такі, що надають послуги. До добувних-з кодом А,В,С; до обробної-це Д та І. Ті, що надають послуги – всі інші.

А – сільське гос-во; В – рибна; С – добувна; Д – обробна промисловість; І – вир-во електроенергії, газу і води.

Впров-ня КВЕД в Україні забезпечує:

1) можливість порівняти нац-ну статистичну інформацію з міжнародною;

2) Реєстрацію та облік під-в та організацій за ВЕД в єдиному державному реєстрі під-в та організацій;

3) Складання міжгалузевого балансу, вир-ва та розподілу товарів та послуг відповідно до системи нац-х рахунків;

4) Проведення статистичних обстежень екон. діяльності під-в та організацій і аналіз статистичної інформації на макро- та мікрорівнях;

5) Застосування єдиної статистичної термінології та визначень, щодо статистичних одиниць прийнятих у Європейському Союзі.

Існують інші класиф-ї

Класифікація професій:

1 розділ – Законодавці, вищі держ. службовці і керівники; 2 – Професіонали (високий рів. заннь в багатьох галузях); 3 – Фахівці (...в одній або більше галузях науки – це молодший спеціаліст або бакалавр); 4 – Технічні службовці; 5 – Робітники в сфері торгівлі та побутових послуг; 6 – Кваліф-ні робітники сіласько- та лісових господарств, риборозвідників та рибальства; 7 – Кваліф-ні робітники з інструментом (впдобування корисних копалин та вир-во); 8 – Оператори та складальники устаткування і машин; 9 – Найпростіші професії.

Класиф-я організаційно - правових форм господ-ня: а) Суб'єкти підприємницької діяльності (існ. >20 суб. Наприклад: індив., сімейне, приватне, держ., коопер., орендне, акціонерне, ТО та ін.).

б) Організації, що не займаються підприємницькою діяльністю (політ. партії та ін.).

Класифікація форм власності:

1)Приватна; 2)Колективна; 3)Державна: загально-державна та комунальна;4)Власність інших держав; 5)Власність міжн-х організацій та юрид. осіб ін. держ.

[2] СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.

(1)Предметом статистики населення є вивчення закономірностей відтворення населення шляхом якісного аналізу кількісних хар-ик.

Демографічний процес, як процес руху нас-ня може набувати 1-єї з трьох форм:

1)природньго руху (народжуваність і смертність, а також процес шлюбності та розлучуваності).

2)механ-го руху (міграційні процеси);

3)соціального руху (передбачену зміну соц. складу населення).

Для статистичних досліджень цих процесів використовують систему статистичних методів, які умовно можна розділити на три групи:

1)Методи екстенсивного аналізу, які визначають абсолютний рівень явищ і процесів, їх середній рівень, а також закономірності розвитку та взаємодії;

2)Методи інтенсивного аналізу, які визначають ступінь поширення та силу прояву демографічних процесів;

3)Методи моделювання, які дозволяють прогнозувати розвиток демографічних процесів, робити перспективні розрахунки чисельності населення.

Основні категорії


 
Загрузка...